Smittevernsplan for Alta Frikirke under Covid-19 Oppdatert 25.3.21

09.05.2020

Les smittevern

Smittevernplan for Alta Frikirke under Covid-19 pandemi

Alle arangementer er avlyst i vårt kirkebygg fra 25.3-12.4.2021 (Oppdatert 25.3.2021)

Visjon for vernearbeidet: «Sammen vil vi utføre godt smittevernarbeid i Alta Frikirke!» (Oppdatert 04.09.20)

 

Innhold

 

1.       Smittevernplanens funksjon. 1

2.       Ansvar og avgjørelsesmyndighet. 2

3.       Smitteforebyggende tiltak. 2

3.1.        Overordnede retningslinjer for å ivareta godt smittevern. 2

3.1.1.        Syke personer skal ikke delta på våre arrangementer. 3

3.1.2.        God hygiene. 3

3.1.3.        God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. 3

3.1.4.        Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. 4

3.2.        Generell renholdsrutine. 4

4.       De kirkelige handlinger. 5

5.       Sjekkliste for smittevern i Alta Frikirke. 5

 

 1. Smittevernplanens funksjon                                                  

Bakgrunn: Denne lokale smittevernplanen er utarbeidet av Alta Frikirkes menighetsråd, med utgangspunkt i Norges Kristne Råds (NKR) smittevernveileder av 6.5.20. Bakgrunnen for veilederen er regjeringens «Nye råd og retningslinjer for arrangementer», av 30.04.2020. Myndighetene har bestemt at NKRs smittevernveileder gjelder som bransjestandard.  

Fra NKRs smittevernveileder: «Med forutsetning om at de beskrevne tiltak for smittevern følges, kan lokalkirken finne løsninger for gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirker og andre menighetslokaler i tråd med denne veilederen. Det inkluderer også kirkelige handlinger som nattverd, dåp, vielser og gravferdsseremonier»

Dette innebærer at Alta Frikirke kan åpne opp for aktiviteter i vårt kirkebygg dersom vi iverksetter de tiltak myndighetene krever. Inntil videre vil vi åpne for gudstjenester og lignende og bønnemøter. Kirkelige handlinger som dåp, vigsel og gravferd vil det legges til rette for. Nattverd vil ikke forrettes i bygget i mai 2020. Søndagsskolen kan vi ikke åpne opp for på en stund. (Oppd. 26.02.21 fung. smittevernleder Jørn-Ivar Holmgren 917 73 038)

 

Denne lokale smittevernplanen er påkrevd etter bransjestandarden og skal bidra til at vårt kirkebygg kan åpnes opp og tas i bruk i kontrollerte former. Det forutsettes at ansvarshavende er på plass i de ulike roller som rutiner og instrukser beskriver, før oppstart. Aktiviteter vil avlyses dersom rutiner og ansvarspersoner ikke er på plass, eller at vi ikke kan drive forsvarlig smittevernarbeid utfra myndighetenes bestemmelser og denne smittevernplanen.

Planen skal oppdateres når anbefalinger og forskrifter fra offentlige myndigheter endres. Den er 9.5.20 publisert på menighetens nettside www.alta.frikirken.no, og skal alltid være tydelig merket med «sist oppdatert dd.mm.åååå». Siste utgave av smittevernplanen skal oppbevares i egen smittevernperm sammen med myndigheters retningslinjer og våre rutiner/ instrukser, i hylle ved kirkerommets inngang, samt ved oppslag under hele dens virketid. (Oppdat.12.5.20)

Bruk av kirkebygget og videre gjennomføring av gudstjenester, møter og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger:

a) At vi er maksimalt antall (inkl. medvirkende) til stede utfra 1 metersregelen. (Oppdatert 15.08.20)

b) At vi holder minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)

c) Dersom Alta kommune, setter strengere bestemmelser, vil disse overstyre punkt a og b.

Smittevernet ved våre gudstjenester/møter/kirkelige handlinger, bygger på fire hovedprinsipper:

 1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede.
 2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold skal holdes.
 3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
 4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Personer i risikogrupper skal rådes til å vurdere selv om de bør delta eller ikke.

Vår menighet er selv ansvarlig for å vurdere om tilfredsstillende krav til smittevern er oppfylt. For å sikre ivaretakelse av smitteverntiltakene er det viktig med koordinering og godt samarbeid mellom personene som er involvert i gjennomføringen av arrangementene.

Denne smittevernplanen kommer i tillegg til HMS-rutinene vi har i vår menighet. Pastor Yngve Andersen er smittevernlederen og HMS-leder, men eldsterådsleder Jørn-Ivar Holmgren overtar ansvaret ved pastors sykdom/fravær. (Oppd. 26.02.21 fung. smittevernleder Jørn-Ivar Holmgren 917 73 038.) Smittevernplan for aktiviteter for barn og unge vil bli utarbeidet i tillegg til denne, når egen aktivitet for disse kan finne sted.

 1. Ansvar og avgjørelsesmyndighet

Smittevernforsvarlig drift innebærer at alle som bidrar og deltar på arrangementene våre, koordinerer og samarbeider godt. Dette inkludert å sikre tryggheten ved bruk av bygget. Alle som frivillig deltar på våre samlinger, er forpliktet til å følge rådene i denne planen.

Smittevernlederen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift av kirken med hensyn til smittevern, og plassere ansvar for de ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene. Smittevernlederen skal videre sørge for nødvendig opplæring og informasjon til frivillige medarbeidere og deltakere/brukere. Leder av gudstjeneste, kirkelige handlinger og møter, skal sikre at det er gitt nødvendige instruksjoner til deltakere/pårørende før, under og etter disse.

For å sikre en forsvarlig gjenåpning hadde smittevernlederen en gjennomgang av smitteverntiltak som vedrørte den/de som har roller i gjennomføringen av gudstjenester og møter. Videre skal det føres avvik på eget avviksskjema på oppslag, og rutiner for avviksbehandling skal etableres. (oppdatert 12.5.20)

Før gjenåpningen den 10.5.20, ble denne smittevernplanen sendt på e-post til alle som særskilt skulle bidra med smittevern denne datoen, samt de med oppgaver av kirkelig karakter. Disse bekreftet lesningen av planen innen de bisto denne søndagen. Smittevernplanens utgave av 9.5.20 er også sendt alle menighetens medlemmer, samt innenfor rimelighetens grenser, øvrige brukere av vårt kirkebygg. Smittevernplanen skal også gjøres kjent for alle ved oppslag på tavle ved inngang, og informeres om fra møteleder ved gudstjenestens oppstart. Til oppslag benyttes alltid siste oppdaterte utgave. (Avsnittet oppdatert 12.05.20)

 

 1. Smitteforebyggende tiltak

 

  1. Overordnede retningslinjer for å ivareta godt smittevern

 

De fire hovedpunktene for å unngå smittespredning i Alta Frikirke er:

 

 1. Syke personer skal ikke delta på våre arrangementer
 2. God hygiene
 3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 

   1. Syke personer skal ikke delta på våre arrangementer

 

 • På vår hjemmeside og i kontakt med deltakere, skal det informeres tydelig om at de som kan være koronasyke, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller er i karantene, ikke kan delta på møtene. Det skal informeres om menighetens nettilbud og radiosendingen på RadioDSF.no. Det skal også gis informasjon om mulighet for samtaler/sjelesorg til de som er forhindret i å møtes fysisk.

 

 • Ansatt eller frivillige som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå på jobb eller delta i forberedelse/gjennomføring av arrangementer. Alle har også et særlig ansvar for å følge myndighetenes råd om karantene og isolering ved utvikling av egne symptomer eller ved nærkontakt med mennesker med påvist smitte.

 

 • Frivillige og deltagere skal informeres om at de skal melde fra til smittevernlederen dersom de utvikler sykdom etter 12 dager.

 

   1. God hygiene

 

 • Informasjon ved inngangsdør skal gi råd for å unngå smitte.

 

 • Det tilrettelegges for håndhygiene, ved lett tilgjengelig såpe til håndvask og hånddesinfeksjon for ansatt, frivillige og deltakere.

 

 • Hygienetiltak skal skje ved ankomst, mellom ulike oppgaver, etter toalettbesøk. Det skal sørges for tilstrekkelig mengde papirhåndklær ved håndvask. Kjøkken skal brukes minst mulig, inntil videre.

 

 • Vi skal unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt. 

 

   1. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

 

 • Maksimumsantallet er et sted mellom 7090 når alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Dette er avhengig av stolenes plassering i lokalet. Tallet inkluderer også de medvirkende. Alle fremmøtte må registreres ved navn og t. Skjema for dette oppbevares av smittevernlederen i 3 uker, før de makuleres (Oppd. 26.02.21 fung. smittevernleder Jørn-Ivar Holmgren 917 73 038)

 

 • Det legges til rette for minst en meters avstand mellom personer. Dette gjennom informasjon, organisering og fysisk tilrettelegging. Dette gjelder i kirkebygget, ved inngang/utgang, og eventuell samling i friluft. Kravet om avstand gjelder ikke personer i samme husstand. 

 

 • Lokalet ommøbleres (stoler, utstyr m.m.) før arrangementer, for å unngå felles rigging.

 

 • Ved fremførelse av sang, ved solister eller mindre grupper, skal det sørges for ekstra avstand til øvrig forsamling og andre medvirkende.

 

 • Servering av kaffe og annen drikke bør foregå ved at en eller flere personer skjenker i beger/kopp. (Oppd. 26.02.21 fung. smittevernleder JørnIvar Holmgren 917 73 038)

 

 • Mat serveres i innpakket ferdig i plast elembalasje eller lignende embalasje. (Oppd. 26.02.21 fung. smittevernleder JørnIvar Holmgren 917 73 038)

 

 • Vi skal redusere mulighet for kontakt som kan oppstå ved kø/trengsel ved inngang/utgang, nattverd, terminalbetaling, kistebæring, framføring o.a. En person bør ha oppsyn at avstandsreglene ivaretas. (Oppd. 26.02.21 fung. smittevernleder JørnIvar Holmgren 917 73 038)

 

 • Garderoben stenges. Oppslag: jakker o.a og henges på din stol. (oppdat. 12.5.20)

 

   1. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 

 • Instrumenter, mikrofoner, bøker o.l. skal ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det.

 

 • Sang og salmebøker kan brukes dersom de ikke deles og det går mer enn et døgn til de skal brukes på nytt. Framvisning på skjerm/prosjektor på gudstjenestene, og andre større møter/møtehelger, anbefales. (Oppd. 26.02.21 fung. smittevernleder Jørn-Ivar Holmgren 917 73 038)

 

 • Piano/orgeltangenter, gitarer, annet musikkutstyr, håndholdte mikrofoner, teknikkerbord, talerstol skal desinfiseres mellom hvert skifte av utøver, ved overflate-desinfeksjon. Mikrofoner på stativ benyttes. Dersom disse må justeres/tas på, så benyttes håndsprit før neste bruker (oppdatert 12.5.20).

 

 • Kollektkurv bæres rundt av en person. Plasthansker skal benyttes av begge som gjør opptellingen. Terminal skal rengjøres med overflatedesinfeksjon mellom hver bruker. Det skal oppfordres til primært å gi ved bruk av Vipps eller nettbank.

 

 

  1. Generell renholdsrutine

 

Overflatedesinfeksjon/etanol kan brukes på ellers rene flater. Synlig skitne overflater skal rengjøres før eventuell bruk av desinfeksjonsmidler i tillegg.

Menighetens virksomhet i kirkebygget vil i oppstartstiden være gudstjenester søndager, og bønn tirsdager. På bakgrunn av dette er den generelle rutinen til renhold som følger:

 • God, generell rengjøring av kirkelokalet, hver 14. dag (lik tidligere månedlig rengjøring). Vanlige rengjøringsmidler benyttes.

 

 • Dørsider, dørhåndtak, vaskeservanter, stolers topp/øvre halvdel, og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres, rengjøres før og etter hver sammenkomst.

 

 • Utstyr som er brukt, rengjøres før neste bruk. Dette gjelder orgel, piano, gitarer, trommer, talerstol, mikrofoner, ledninger, høyttaleranlegg, alterbord, miksebord og flater i alle rom som brukes i tilknytning til gudstjenesten/møtet, dersom flere benytter disse.

 

 • Håndsprit skal alltid være tilgjengelig ved inngangen/ betalingsterminalen, på toalettene, ved talerstolen og ved orgelet.

 

 • Kirkens toaletter skal være tilgjengelige, og ha rutiner for renhold før og straks etter gudstjeneste/møte. Renhold på toalettene utføres ukentlig, med større hyppighet ved behov. Toalett som brukes daglig, skal rengjøres daglig. Skjema for signering på begge toalett.

 

 1. De kirkelige handlinger

 

 • Nattverd.
 • Retningslinjer for dåp utarbeides innen behov oppstår.
 • Retningslinjer for vigsel skal utarbeides i god tid innen 11.7.20.
 • Retningslinjer for Begravelse utarbeides snarlig.

 

4.1. Nattverd

 

- Regjeringen har ved en tilføyelse til §13 i convid-19-forskriften gjort unntak fra avstandskravet for «personer som deltar religiøse seremonier som krever nærkontakt.» (Oppd. 26.02.21 fung. smittevernleder Jørn-Ivar Holmgren 917 73 038)

 

- De som forbereder og deler ut vin og oblat, eller bryter brødet skal praktisere foreskrevet håndhygiene umiddelbart før seremoni tar til. De spriter hendene og bruker også hansker under utdelingen. (Oppd. 26.02.21 fung. smittevernleder Jørn-Ivar Holmgren 917 73 038)

 

- Det må være minst en meter mellom nattverdsutdeler og mottaker og mellom mottakerne. (Oppd. 26.02.21 fung. smittevernleder Jørn-Ivar Holmgren 917 73 038)

 

- Nattverdsutstyr som nattverdsbeger mm. skal vaskes i vaskemaskin/stimer etter bruk. (Oppd. 26.02.21 fungp. smittevernleder Jørn-Ivar Holmgren 917 73 038)

 

 1. Sjekkliste for smittevern i Alta Frikirke

 

Tiltak

Ansvarlig

Dato

Merknad

Menighetsledelsens overordna ansvar

 

 

 

Opplæring av den ansatte, menighetsråd og ledere ved at de gjøres kjent med innholdet i smittevernplanen/bransjestandarden

YA og TNyvoll

8.5.20

Sendt ut i mail. Bidragsytere 10.5 er briefet kl 10.30

Informasjon til medlemmer og møtebesøkende ved oppslag ved inngang, på nettsiden og sosiale medier om rutiner ved gudstjenestebesøk

YA

6.5.20

Mail, hjemmeside, fb, og oppslag

Lage plan for hygienetiltak og renhold

YA

9.5.20

Se oppslag

Opprette dialog med personer som er i risikogruppe og som kan ha behov for tilrettelegging i lokalet og på nett

YA

9.5.20

Og før

I mail, ved tlf, og hjemmeside forut for åpningsdag

Nytt: Avviksskjema og rutine for avviksbehandling lages og tas i bruk

YA

 

(pkt. oppdatert 12.5.20)

Syke personer skal ikke møte

 

 

 

Informasjon til den ansatte, frivillige og brukere om at syke personer skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer

YA og TNyvoll

9.5.20

Info i smittevernplan, sendt ut 9.5.20

God hygiene

 

 

 

Sikre at det er nok såpe, sprit og tørkepapir ved alle håndvaskstasjoner og toaletter

YA

7.5.20

Lager fylt opp

Plakater om håndvaskrutine og hostehygiene

YA

8.5.20

Ok

Plan: Renhold inkludert hyppighet og metode

YA

9.5.20

Se oppslag

Rutiner for forsterket renhold på utsatte områder (dørhåndtak, overflater, miksepult, talerstol, instrumenter, stoler, mikrofoner osv.) Og ved kollekt.

YA

9.5.20

Se oppslag

Alkoholbasert desinfeksjon på kjøkken og andre steder i tråd med lokal smitteverninstruks

YA

9.5.20

Ok

Redusert kontakt mellom personer

 

 

 

Tilstreb to meters avstand mellom personer, der ikke mulig: bør minimum 1 meters avstand overholdes

YA

5.5.20

Stoler satt i grupper for husstand, samt for enkeltpersoner

Rutiner og tildele ansvar for organisering av sitteplasser

YA

9.5.20

Muntlig instruks gitt

Plan for å organisere kø og sikre tilstrekkelig avstand ved nattverd og annet

YA

9.5.20

Sendt ut i mail, i lokal smittevernplan

Plan for å sikre at det holdes avstand i fellesarealer som gang, garderobe, toaletter, og på vei inn og ut av lokalet

YA

9.5.20

Sendt ut i mail, i laokal smittevernplan

Rutiner for evt. merking på gulv for å sikre avstand der det kan oppstå trengsel

YA

9.5.20

Ansees å være ikke-aktuelt pt.

Henge opp info om at vi ikke håndhilser, klemmer eller berører hverandre

YA

8.5.20

ok

planen her

Powered by Cornerstone